Kontakt
 
Nr. Tel.
Email
Emri i Kompanise
NIPT
Vendndodhja
Nr. i mjeteve
Nr. i shoferave